Zakaj so zunanji viri financiranja podjetja tako pomembni?

Vas zanima, zakaj so zunanji viri financiranja tako pomembni za podjetja? Spoznajte različne oblike financiranja, s katerimi je mogoče zagotoviti likvidnost podjetja in stabilen denarni tok.

Zunanji viri financiranja podjetij: Kdaj jih podjetje potrebuje?

zunanji-viri-financiranja

Želja vsakega vodstva je uspešno poslovanje podjetja, pri čemer je uspešnost mogoče meriti na različne načine. Podlago in primarni vir za merjenje gospodarske uspešnosti predstavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Dejstvo je, da je uspešnost podjetja oz. uspešnost poslovanja odvisna tudi od primernega načina financiranja podjetja, zato sta zgoraj omenjena izkaza bistvenega pomena pri sprejemanju odločitev za zagotavljanje optimalnega financiranja poslovanja podjetja, še posebej z vidika ustrezne ročnosti virov.

Financiranje podjetij dandanes delimo na notranje in zunanje vire financiranja. Pri tem je optimalno notranje financiranje mogoče doseči z dobrim gospodarjenjem. V mislih imamo predvsem kombinacijo hitre in velike prodaje in stroškov obratovanja.

V kolikor se notranji viri financiranja iztrošijo, se pojavi potreba po zunanjih virih financiranja. Zunanji viri financiranja se v okviru financiranja podjetij delijo na kratkoročna in dolgoročna financiranja.

Najpogostejše oblike financiranja so:

  • Nepovratna sredstva;
  • Dolžniški viri financiranja; 
  • Lastniški viri financiranja.

V tem prispevku se bomo posebej posvetili točno določenim oblikam dolžniških virov financiranja, a najprej pojasnimo, zakaj je zagotavljanje likvidnosti z različnimi oblikami financiranje tako pomembno za likvidnost in stabilnost denarnega toka.

Podjetja mnogokrat poslujejo na način, da svojim kupcem (poslovnim partnerjem) prodajo blago in/ali opravljeno storitev na odložen rok plačila. Odložen rok plačila oz. odlog plačila pomeni, da imajo kupci 30, 60, 90 ali celo več dni časa za plačilo terjatev.

Dolgo čakanje na denar na drugi strani podjetju, ki je v vlogi dobavitelja (prodajalca) povzroča finančne težave. Zgodi se lahko, da podjetje zaradi dolgega čakanja na denar ne zmore poplačati svojih obveznosti. To stanje lahko vodi v likvidnosti primanjkljaj, zaradi česar je omajena likvidnost podjetja.

V poslovnem okolju je poleg dolgih plačilnih rokov, dodatna težava tudi pojav plačilne nediscipline. Le-ta pomeni, da kupec svoje račune poravna po datumu zapadlosti. Odvije se lahko tudi najbolj negativen scenarij in plačila bodisi zaradi stečaja kupca ali kakšnega drugega razloga, nikoli niso poplačane. Vsled tega svetujemo, da se pred vsakim vstopom v nov posel preveri boniteto poslovnega partnerja v napredni aplikaciji EBONITETE.SI. Le tako se lahko podjetje prepriča o tem, ali je njegov poslovni partner finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Dolžniški viri financiranja: faktoring, odkup terjatev

Že res, da poznamo več vrst dolžniškega financiranja, a se bomo v sledečem poglavju posvetili predvsem oblikama financiranja, ki ju imenujemo faktoring ter odkup terjatev.

Odkup terjatev oz. prodaja terjatev predstavlja pravni posel, kjer podjetje proda nezapadle terjatve faktoring hiši. Razlog prodaje terjatev je preprost; pridobitev svežih denarnih sredstev. Praviloma gre pri odkupu terjatev za enkratni posel.

odkup-prodaja-terjatev

 

Pridobitev svežih denarnih sredstev podjetju omogoči, da lahko poravna svoje tekoče obveznosti, ali prejeta sredstva uporabi za nadaljnje investicije pa tudi za pridobitev dodatnega popusta (sconto) pri dobavitelju, v kolikor predčasno ali pravočasno poravna svoje obveznosti do slednjega.

Poleg odkupa terjatev postaja vedno bolj priljubljena alternativna oblika financiranja “faktoring”. Faktoring je v primerjavi s finančno storitvijo odkupom terjatev širša in dolgoročnejša oblika financiranja. Omogoča prodajo nezapadlih terjatev do enega ali več kupca in traja dalj časa. Časovno obdobje je določeno po pogodbi, ki jo podjetje sklene s faktoring hišo.

faktoring

Faktoring tako predstavlja dolgoročno obliko financiranja, s pomočjo katere se podjetje lahko redno financira. To pomeni, da svoje nezapadle terjatev redno prodaja faktoring hiši in si s tem zagotovi reden dotok finančnih sredstev. S pomočjo pridobljenih svežih denarnih sredstev si tako, kot pri enkratnem odkupu terjatev, s pomočjo faktoringa podjetje zagotovi boljše plačilne pogoje pri dobaviteljih, pravočasno ali celo predčasno poplača lastne dobavitelje, ali pa sredstva vloži v splošno rast podjetja. 

Tekom prispevka smo razložili, kaj so zunanji viri financiranja in kateri dve obliki financiranja (odkup terjatev, faktoring) postajata vse bolj priljubljeni v slovenskem poslovnem okolju. Omenili pa tudi preudarno in optimalno financiranje poslovanja in tudi negotovosti, ki se pojavljajo v poslovnem okolju.

Related Post