Faktoring in odkup terjatev sta eni izmed rešitev za izboljšanje likvidnosti podjetij

Vas zanima, kako lahko likvidnost podjetja v krajšem časovnem obdobju izboljšate z uporabo finančnih storitev “faktoring” in “odkup terjatev” ter dodatno tudi s preverbo bonitete podjetij? Vabimo vas k branju tega prispevka.

Likvidnost podjetja: Faktoring in odkup terjatev sta eni izmed rešitev za izboljšanje likvidnosti podjetij
likvidnost-podjetja-faktoring-odkup terjatev

V času pandemije so se mnoga podjetja znašla v finančni stiski zaradi izpada prodaje. Izpadu prodaje so med drugim botrovali tudi dolgi čakalni roki nabave, po drugi strani pa se marsikatero podjetje spopada še s težavo daljših plačilnih rokov. Vse to podjetjem otežuje normalno poslovanje in priložnosti za rast.

Trenutna situacija je dodatno otežena zaradi ruske invazije v Ukrajini. Vsi ti pa tudi nekateri drugi razlogi, ki jih nismo omenili vodijo v slabšanje likvidnosti podjetja in nestabilnost denarnega toka.

Trenutne razmere bolj kot kadarkoli prej vzbujajo potrebo po sprejetju posameznih ukrepov, s katerimi se lahko poskrbi za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Na tem mestu je potrebno pojasniti, da sta likvidnost podjetja in denarni tok odvisna od plačilne sposobnosti poslovnih partnerjev. Zato je prva in bistvena naloga vsakega vodstva preverba poslovanja (predvsem preverba bonitete) svojega obstoječega in bodočega poslovnega partnerja še preden z njim vstopi v nov posel.

Poleg pravočasne preverbe bonitete poslovnega partnerja je v sklopu finančnega načrtovanja in upravljanja terjatev potrebno v obzir vzeti tudi zunanje vire financiranja (faktoring in odkup terjatev), s pomočjo katerih si lahko podjetje v sorazmerno kratkem času zagotovi likvidnost in svež denarni tok. 

Kaj je faktoring?

faktoring

Faktoring (angl. factoring) kot zunanji vir financiranja predstavlja dolgoročno obliko financiranja podjetja. Omogoča financiranje enega ali več kupcev in se izvaja dlje časa. Časovno obdobje financiranja je določeno s pogodbo, ki jo podjetje sklene s faktoring hišo.

Faktoring hiša kot je npr. Prva finančna agencija omogoča financiranje podjetij (mala, srednja in hitro rastoča) z že omenjeno finančno storitvijo “faktoring”. Finančna storitev faktoring velja za hitro in predvsem učinkovito rešitev financiranja podjetij, s katero si le-to v krajšem časovnem obdobju pridobi stabilen denarni tok in ohranitev ter izboljšanje likvidnosti.

Faktoring kot oblika financiranja v osnovi predstavlja celostno rešitev, predvsem pa pri tem ciljamo na vrsto faktoringa “mednarodni faktoring”. Mednarodni faktoring v eni rešitvi omogoča zavarovanje pred tveganjem neplačil tujih kupcev, tj. Zavarovanje terjatev, odkup terjatev ter oceno tveganja oz. preverbo bonitete poslovnega partnerja. 

Faktoring velja za širšo obliko financiranja v primerjavi z odkupom terjatev. 

Spoznajte prednosti faktoringa:

  • Možnost financiranja kadarkoli in brez zadolževanja.
  • Financiranje primerno takrat, ko je potreba za denarna sredstva za prodor na nove trge.
  • Manjša potreba po zadolževanju (izboljšanje bonitete, ohranjanje limita pri bankah).
  • Predstavlja ugodno financiranje ob sezonskih nihanjih ali nenadnih skokih prometa.
  • Večja predvidiljivost denarnega toka in s tem lažje načrtovanje denarnega toka in hitrejše obračanje sredstev.

Kaj je odkup terjatev?

odkup-terjatev-izboljsanje-likvidnosti-podjetij

Odkup terjatev – prodaja terjatev predstavlja obliko financiranja, pri kateri gre praviloma za enkratni dogodek. Odkup terjatev velja za enega izmed bolj efektivnih načinov za izboljšanje likvidnosti podjetja. 

Koriščenje te finančne storitve je priporočljiva takrat, ko podjetja svojim kupcem odprodajo blago in/ali storitve na odložen rok plačila. Odložen rok plačila pomeni, da ima kupec 30, 60, 90 ali celo več dni časa, da poravna terjatve. 

Za podjetje, ki odproda svoje blago in/ali storitev na odložen rok plačila to pomeni, da mora na poplačilo svojih terjatev čakati dlje časa. Dolgo čakanje na poplačilo terjatev zagotovo vpliva na likvidnost podjetja pa tudi denarni tok.

Podjetje, ki potrebuje finančna sredstva čim prej in ne šele ob zapadlosti, svetujemo uporabo finančne storitve “odkup terjatev”. Odkup terjatev oz. prodaja terjatev lahko postane najboljši vir financiranja podjetja.

Tako kot pri faktoringu, se tudi pri uporabi odkupa terjatev nižajo potrebe po dodatnem zadolževanju. Posledično to pomeni izboljšanje bonitete in ohranjanje limita pri bankah. Vir financiranja tako postanejo terjatve in ne posojila (banke…).

Spoznajte postopek za odkup terjatev:

KORAK 1:

Vaš kupec se odloči za nakup vaših storitev in/ali vašega blaga, kateremu izdate račun z dogovorjeno zapadlostjo za opravljeno storitev in/ali dobavo blaga.

KORAK 2:

Zatem, ko izdate račun, le-tega posredujete finančni hiši, kot je Prva finančna agencija d.o.o.

KORAK 3:

Prva finančna agencija d.o.o. potrdi odkup računa in se loti priprave dokumentacije za odkup terjatev skupaj s pogodbo o odkupu terjatev. Dolžnik (vaš kupec) mora potrditi obstoj terjatev, prav tako potrdi tudi obvestilo o odstopu terjatev.

Ko Prva finančna agencija d.o.o. prejme podpisano dokumentacijo, vam nakaže do 100% vrednosti sredstev glede na višino računa, zmanjšano za provizijo s pripadajočim DDV.

KORAK 4:

Dolžnik/kupec Prvi finančni agenciji d.o.o.  poravna plačilo v dogovorjenem roku.

KORAK 5:

Prva finančna agencija d.o.o. vam izplača preostalo vrednost računa.

Preverba bonitete podjetij za izboljšanje likvidnosti podjetja

preverba-bonitete-podjetij

Tekom prispevka smo že omenili dva zelo pomembna ukrepa za izboljšanje likvidnosti. Glede na dane gospodarske razmere, je potrebno omeniti še enega in sicer preverba bonitete podjetij.

Izboljšanje likvidnosti je torej mogoče tudi posredno s preverbo bonitete podjetij. Trenutne gospodarske razmere, ki so posledica koronavirusa pa tudi vojne v Ukrajini vplivajo prav vse vidike življenja, zlasti na vidike poslovanja.

Posledično prihaja do povečanja poslovnih tveganj (finančnih in nefinančnih). Podjetja bi sedaj bolj kot kadarkoli prej, morala več pozornostim naslednjim aktivnostim.

  • ocena tveganja (boniteta) poslovnih partnerjev,
  • učinkovitemu procesu za upravljanje terjatev ter skrbi za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Likvidnost podjetja in denarni tok sta odvisna predvsem od plačilnih navad poslovnih partnerjev (kupcev) in temu primerno smo preverbo bonitete podjetij označili, kot enega izmed ukrepov, ki posredno vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetij.

Boniteto podjetij lahko poleg vseh ostalih poslovnih informacij preverite v EBONITETE.SI. EBONITETE.SI predstavlja bonitetno aplikacijo, ku nudi množico različnih informacij. Le-te so nujne za hitro in učinkovito sprejemanje odločitev za obvladovanje tveganj, ki nastanejo pri sodelovanju z izbranim podjetjem. 

BONITETE.SI na enem mestu združuje vse zbrane bonitetne ocene, bilančne podatke ter tudi podatke o blokadah TRR računov, davčnem dolgu in številne druge dnevno ažurirane informacije.

Posebnost bonitetne aplikacije je v tem, da je poslovanje podjetij je prikazano z enotno bonitetno oceno. Le-ta predstavlja zbir finančnih (bilance) in nefinančnih (blokade, plačilne navade, tožbe, davčni dolg…) parametrov. 

Parametri posamezna podjetja umeščajo v točno določen “razred tveganja”. To pomeni, da je tveganje s podjetjem s “slabšo” oceno, večje. Na drugi strani pa je tveganje poslovanja s podjetjem z “boljšo” bonitetno oceno, manjše.

Dobra bonitetna ocena navzven izraža svojevrstno potrdilo o tem, da je podjetje z dobro bonitetno oceno označeno za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Preverba bonitetne ocene oz. preverbe bonitete poslovnih partnerjev (kupcev) tako posredno vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetja in s tem na lastno boniteto.

Sklepna misel

Tekom zapisa smo opozorili na to, kako dane gospodarske gospodarske razmere vplivajo na povečanje poslovnih tveganj. V teh negotovih časih je še toliko bolj pomembna skrb za (lastno) likvidnost podjetja ter tudi izboljšanje likvidnosti podjetja.

Izboljšanje likvidnosti je mogoče z uporabno oblik financiranja “odkup terjatev” in “faktoring”. Izboljšanje likvidnosti je mogoče tudi posredno, s preverbo bonitete podjetij.

Related Post